Visie

Tjokkies rus die leerlinge op ‘n kaalvoetmanier toe om die skoene van die toekoms gemaklik vol te staan.

Missie

Om godsdienstige waardes en norme te handhaaf, te vestig en uit te bou deur:

Op ‘n gebalanseerde wyse hoë opvoedkundige standaarde te handhaaf

Respek te hê vir ...

Leerlinge toe te rus om hulle volle potensiaal te bereik deur visie en waagmoed aan die dag te lê

Leerlinge te ondersteun in die groei na geloof, leergierigheid, kreatiwiteit en selfstandigheid

Leiers te ontwikkel wat verantwoor-delikheid en eienaarskap aanvaar vir wat hulle doen

Leerlinge toe te rus met die wete dat (net) hulle beste goed genoeg is

Boek van kennis

Bybel - Bron van kennis, geloof en wysheid waarop ons onderwys/skool rus.

Band / Water

"Trans Oranje" en fontein van waar Bloemfontein sy naam gekry het.

Lelie - Fleur de Lis

Adel van volk, ons seuns en ons dogters.

Leuse

"Net my beste"

Geel - Voorspoed

Rooi - Vitaliteit

Blou - Geloof

Bruin - Uit die grond

Respek

Tjokkies het respek vir mekaar, ander en die omgewing.

Omgee

Om te gee is beter as om te ontvang.

Geloof

Tjokkies se kinders glo bo alles en almal in God.

Verantwoordelikheid

Ons neem verantwoordelikheid vir ons besluite en dade.

Net my beste

Net my beste in alles wat ek doen.

Tradisies

By Tjokkies is tradisie vir ons belangrik. Vind meer uit oor ons jaarlikse tradisies.

Kleredrag

Somers-, Herfs-, Lente-,  Wintersdrag vir Tjokkertjies  regdeur die jaar!

© 2016 – 2020, Primêre Skool Universitas.
Alle regte voorbehou.